KVK KANUNU METNİ VE GİZLİLİK POLİTİKASI

KVK KANUNU METNİ
VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Değerli müşterimiz,

Şirketimizin sizlere daha iyi hizmet sunabilmesi ve memnuniyetiniz ile Kişisel verilerinizin gizliliğine verdiğimiz önem gereği, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan sizlerin, bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, sabit telefon numarası, e-posta, cinsiyet, adres, tc kimlik numarası, sosyal medya hesaplarıyla bağlanılması durumunda üyenin o kanallar aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgiler de dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanıcıyı doğrudan veya dolaylı olarak tanımlamaya yönelik her türlü kişisel bilgi hem 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve sair yasal mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin ifası amacıyla ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir.

Tüm hizmetlerimizden eksiksiz ve güvenli bir şekilde yararlanabilmeniz için, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Kapsamı aşağıda detaylı olarak aktarılan; bayilerimiz, çağrı merkezimiz, bağlı şirketlerimiz tarafından ya da internet sitelerimiz ile sosyal medya sayfalarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanal aracılığı ile yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanan kişisel verileriniz, onayınız nedeniyle, tamamen veya kısmen, kaydedilebilecek, depolanabilecek, güncellenebilecek, ve sınıflandırabilecektir.

Kişisel verileriniz, hizmet politikamızın belirlenmesi amacıyla amaç işlendiğinden, gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilecek olup, aksi tarafınızca bildirilmediği takdirde, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla işbirliği yaptığımız program ortağı kurum ve kuruluşlarla, verilerin saklanması için hizmetlerinden faydalandığımız, fiziksel server ve/veya  bulut hizmeti aldığımız yurt içi/yurt dışı kişi ve kurumlarla, ticari elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda hizmet aldığımız yurt içi/yurt dışı firmalarla, bankalararası kart merkezi ile, anlaşmalı olduğumuz bankalarla, uluslararası sertifikasyon sahibi ödeme kuruluşlarıyla ve yurtiçi/yurtdışı çeşitli reklam şirketleri, ajanslar ve anket şirketleriyle ya da yurtiçi/yurtdışı diğer iş ortaklarımızla paylaşılabilir.

Yasa kapsamında Şirketimiz güvencesinde bulunan Kişisel verileriniz hakkında; kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen (aşağıda detaylı olarak açıklanacak) haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizin imzalı bir nüshasını kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu güvenli elektronik imzalı olarak info@interaksiyon.com adresine mail ortamında iletebilirsiniz.

Şirketimize Kişisel verilernizin Karunması Kanunu Kapsamında ilettiğiniz her talep, her hâlükârda 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

1.Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Şirketimize ilettiğiniz bilgileriniz ve  kişisel verileriniz veya Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden yararlanmak için iletttiğiniz tüm bilgileriniz ve kişisel verileriniz, aksi tarafınızca bildirilinceye kadar ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Şirket hizmetlerini kullanmak niyetiyle çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde de kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Onayınız ile, Kişisel verilerinizin işlenmesi;

 1. Ürün ve hizmet politikamız ve vizyonumuzun belirlenmesi,

 2. İhtiyaçlarınız doğrultusunda kampanya çalışmaları yapabilmek, size özel promosyon faaliyetlerinin kurgulayabilmemiz;

 3. Şirketimizin hangi hizmetlerinden yararlanacağınızın ve hangi hizmetlerin talebiniz dışında kaldığının belirlenerek bu yönde istenmeyen ticari elektronik iletilerin gönderilmemesinin sağlanması amacıyla "sınıflandırma” çalışmaları yapabilmemiz

 4. Siz müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimi sağlayarak, ihtiyaç ve beğenileriniz doğrultusunda faaliyet gösterebilmemiz için ve buna yönelik pazarlama, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişimleri gerçekleştirmek,

 5. İstatistiki bilgi toplamak ve derlemek, müşteri memnuniyetini artırmak, Mağazalarımız dışında, web sitesinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek,

 6. Çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek,

 7. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek ve hizmetlerimizle ilgili siz müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

 8. Web sitemizin içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek;

 9. Hizmetlerimiz ile ilgili şikayet ve önerilerinizi değerlendirebilmek,

 10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla kullanılmaktadır.

   Bu kapsamda ve sayılan amaçlar doğrultusunda Çerez politikamıza buradan ulaşabilirsiniz.

   İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   Toplanan kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak; ürün ve hizmet politikamızı geliştirmek, sizler için avantajlı olarak belirlenen kampanya ve hizmetlerden faydalanabilmeniz yanında, ihtiaçlarınıza özel hizmet sunabilmemiz; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilebilmesi; Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Şirketimizin satış ve üretim politikalarının yürütülmesi temini ve yukarıda saydığımız amaçlarla, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecek ve iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

   3.Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda firma olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi, geliştirilebilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

   4.Kişisel Veri Sahibi olarak, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız aşağıdaki gibidir

   Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda açıklanan yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

   1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

   2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   6. KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

    KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir.

    İşbu Kişisel Verilerin Korunması bilgi, onay ve aydınlatma metni ve İletişim İzni’ni kabul etmekle, bizimle paylaşılmasına rıza göstermiş olduğunuz kişisel verilerinizin, Yukarıda detayları aktarılan kapsam ve sınrılarda kalmak kaydı ile, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına yine yukarıda detayları bildirildiği haliyle üçüncü kişiler ile paylaşımına izin vermiş bulunmaktasınız.

    Görüş ve Öneri ve talepleriniz bizim için önemlidir.

    İletişim bilgilerimiz:

    İnteraksiyon Bil. Yaz. Ltd. Şti.

    Adres: Küçükbakkalköy Mah. Rüya Sok. 12-18/35

    Vogue Business Center K:8  Ataşehir – Istanbul

    Telefon: 0 (216) 504 66 32   Mobil: 0 (532) 473 473 1

    İNTERAKSİYON BİL. YAZ. LTD. ŞTİ.
    İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK ÇEREZ POLİTİKASI

    Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak İnteraksiyon Bil. Yaz. Ltd. Şti. tarafından işletilen www.interaksiyon.com internet sitesini ziyaret edenlerin gizliliğini korumak Kurumumuzun önde gelen ilkelerindendir. İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ile; (1) Veri Sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi, (2) Çerez Politikası ve (3) İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nın yürürlüğü hakkında açıklamalar yapılmaktadır.

    1. VERİ SAHİPLERİNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ
    İnternet sitemizi ziyaret etmeniz sırasında elde edilen kişisel veriler Kurum tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.interaksiyon.com/kvkk'da yer alan İnteraksiyon Bil. Yaz. Ltd. Şti. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
    İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla Kurum tarafından KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenebilecektir:

    • Kurum tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
    • Kurumun Operasyonel, Ticari ve İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası,
    • Kurum tarafından sunulan hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi - Kurum’un insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
    • Kurum tarafından program ve hizmetlerinin ilgili kişilerin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
    • Kurumun ve Kurumla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
    İnternet sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilecektir.

    KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
    Kimliğinizi belirli ya da belirlenebilir kılan her türlü bilgi “kişisel veri”dir. İnternet sitemizi ziyaretiniz kapsamında kişisel verileriniz Kanun’da yer alan veri işleme şartlarına uygun olarak İnternet Sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla teknik iletişim dosyaları olan çerezler (cookies) vasıtasıyla toplanmaktadır.

    VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI
    Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

    • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
    • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
    • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
    • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
    • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
    • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
    • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

    Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.interaksiyon.com/kvkk'dan ulaşabileceğiniz İnteraksiyon Bil. Yaz. Ltd. Şti. Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Kurumumuza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

    VERİ SAHİPLEİRNİN KİŞİSEL VERİLERİNİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ALINAN TEDBİRLER
    Kurum tarafından kişisel verilerin korunmasına ve veri güvenliğinin sağlanmasına verilen önem doğrultusunda, Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, Kurumumuz tarafından veri güvenliğinin sağlanması için,

    • Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
    • Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
    • Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak,

    amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

    2. ÇEREZ POLİTİKASI
    İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için Çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından Çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizi kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz. Tarayıcınızdan Çerez ayarlarınızı değiştirmediğiniz sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiğinizi varsayacağız.

    ÇEREZ NEDİR VE NEDEN KULLANILMAKTADIR?
    Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

    İnternet Sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

    • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
    • İnternet Sitesini iyileştirmek ve İnternet Sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek;
    • İnternet Sitesinin, sizin ve Kurum’un hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlamak.

    İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZ TÜRLERİ
    Oturum Çerezleri (Session Cookies)
    Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin İnternet Sitesini ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

    Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

    Örneğin; birden fazla sayfadan oluşan çevrimiçi formları doldurmanızın sağlanmaktadır.

    Kalıcı Çerezler (Persistent Cookies)
    Kalıcı çerezler İnternet Sitesinin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

    Bu tür çerezler tercihlerinizi hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla cihazınızda depolanır.

    Kalıcı çerezlerin bazı türleri; İnternet Sitesini kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

    Kalıcı çerezler sayesinde İnternet Sitemizi aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda İnternet Sitemiz tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur.

    İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER
    Kişiselleştirme Çerezleri (Customization Cookies)
    Kullanıcıların tercihlerini farklı internet sitesinin farklı sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

    Analitik Çerezler (Analytical Cookies)
    Analitik çerezler ile internet sitesini ziyaret edenlerin sayıları, internet sitesinde görüntülenen sayfaların tespiti, internet sitesi ziyaret saatleri, internet sitesi sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

    ÇEREZLERİN KULLANIMI VERİ SAHİPLERİ TARAFINDAN ENGELLENEBİLİR Mİ?
    Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

    3. İNTERNET SİTESİ GİZLİLİK POLİTİKASI’NIN YÜRÜRLÜĞÜ
    İnternet Sitesi Gizlilik Politikası 01.03.2018 tarihlidir. Politika’nın tümünün veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politika’nın yürürlük tarihi güncellenecektir.

    Gizlilik Politikası Kurum’un internet sitesinde (www.interaksiyon.com) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

    Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.interaksiyon.com/kvkk/’da yer alan İnteraksiyon Bil. Yaz. Ltd. Şti. Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.